Audio

Bijbelstudies door Hans van de Lagemaat 

Hieronder kun je korte Bijbelstudies vinden per thema of Bijbelboek. De studies vormen elk een afgerond geheel. Samen vormen ze één grote lijn. 

 


01 Studies in Romeinen – Korte inleiding; ik schaam mij niet (Rom. 1:16,17)

02 Studies in Romeinen – Het Evangelie, een kracht van God (Rom. 1:16,17)

03 Studies in Romeinen – Opstanding, een God van levenden (Rom. 1; Mat 22)

04 Studies in Romeinen – Wijsheid en dwaasheid van God (1 Kor. 1-2:4)

05 Studies in Romeinen – Uitnemende grootheid van Zijn kracht (Efeze 1:14-21)

06 Studies in Romeinen – Rechtvaardigheid van God (Rom. 3:21,22)

07 Studies in Romeinen – Het geloof van Christus (Rom. 3:21,22)

08 Studies in Romeinen – De rechtvaardige zal uit Zijn geloof leven (Rom. 1:17; Hab. 2:4)

09 Studies in Romeinen – Het geloof van Abraham, de belofte (Gen. 12:1,2; 15:1-6, Rom. 3:1,2)

10 Studies in Romeinen – Het geloof van Abraham, ‘naar het vlees’ (Gen. 16:1, 2; 18:10-14; 21:2; Gal. 4:28, 29; Rom. 3:3; 2 Tim. 2:13)

11 Studies in Romeinen – De beproeving van Abraham (Gen. 22; Heb. 11:17-19)

12 Studies in Romeinen – Naar het vlees (Rom. 4:1-5; Gal. 4:20-29)

13 Studies in Romeinen – Voor de voorhuid of voor de besnijdenis? Uit het geloof of uit de wet? (Rom. 4)

14 Studies in Romeinen – God Die de doden levend maakt, God Die de goddeloze rechtvaardigt (Rom. 4:16-5:11)

15 Studies in Romeinen – Structuur en kernwoorden van Romeinen 5:1-11

16 Studies in Romeinen – Christus: verzoening, vrede, toegang (Rom. 5:1-11)

17 Studies in Romeinen – Roemen in de hoop der heerlijkheid Gods (Rom. 1:23; 3:23; 5:3; 2 Kor. 4:4-6)

18 Studies in Romeinen – Roemen in genade (Rom. 2, 5, 6; 1 Kor. 1; Gal. 6, Ef. 2, Fil. 3)

19 Studies in Romeinen – Roemen in verdrukkingen (Rom. 5:1, 2; 8:24, 2; 2 Kor. 4:16-18; Heb. 12:1, 2)

20 Studies in Romeinen – In Adam, in Christus (Rom. 5:12-21; overzicht Rom. 5-8)

21 Studies in Romeinen – Structuur van Romeinen 5:12-21Bijlage

22 Studies in Romeinen – Eén mens, één Mens (Rom. 5:12-21)Bijlage 

23 Studies in Romeinen – Oordeel, veroordeling, rechtspraak (Rom. 5:16)Bijlage

24 Studies in Romeinen – De zonde niet toegerekend? (Rom. 5:13, 20)Bijlage

 

Hieronder kun je langere Bijbelstudies vinden per thema of Bijbelboek. De studies vormen elk een afgerond geheel. Samen vormen ze één grote lijn. 

 

Onderstaande Bijbelstudies staan in de volgorde van de hoofdstukken zoals die in de Romeinenbrief te vinden zijn, niet in de volgorde waarin de studies gehouden zijn. De studies zijn gehouden op verschillende locaties, waardoor het kan zijn dat verwijzingen naar vorige of aankomende studies niet overeenkomen met de studies zoals die hier op de site te vinden zijn. Daarnaast zijn eerdere studies niet opgenomen, waardoor de eerste hoofdstukken van Romeinen hier niet aan bod komen. Wel worden de grote lijn van de brief en belangrijke thema’s uit vorige hoofdstukken herhaald.

01 Studies in Romeinen – Gerechtvaardigd en verheerlijkt, hoop der heerlijkheid, zonen van God (Rom. 8:28-30)  – Bijlage met vragen

02 Studies in Romeinen – Lijden en heerlijkheid, de roepende God en Zijn voornemen (Rom. 8:28-30)Bijlage met vragen

03 Studies in Romeinen – Te voren verordineerd, Zoon, Eerstgeborene (Rom. 8:28-30)Bijlage met vragen

04 Studies in Romeinen – Der zonde gestorven (Rom. 6:1-14)

05 Studies in Romeinen – Vrijgemaakt (Rom. 6:14-7:6, Gal. 2, 5)

06 Studies in Romeinen – De wet in het leven van Paulus, de rijke jongeling (Rom. 7:7-12; Mat. 19:16-30)

07 Studies in Romeinen – Ik ellendig mens? (Rom. 7:13-26; 1 Kor. 15:56, 57)bijlage

08 Studies in Romeinen – Een verlicht verstand (Rom. 7:13-26)bijlage

09 Studies in Romeinen – Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? (Rom. 8:31-39; Jes. 50; Ps. 44)Bijlage met vragen

10 Studies in Romeinen – Romeinen 9 – 11 (1), inleiding en verkenningbijlage

11 Studies in Romeinen – Romeinen 9 – 11 (2), de vaderen (Rom. 9:6-12)

12 Studies in Romeinen – Israël en de heidenen (Rom. 15:8-13)

13 Studies in Romeinen – De Pottenbakker (Rom. 9:14-23)

14a Studies in Romeinen – Overeenkomsten hoofdstuk 1 en 15/16, inzameling voor de armen onder de heiligen in Jeruzalem (Rom. 1, 15, 16; 1 Kor. 16; 2 Kor. 8)

14b Studies in Romeinen – Inzameling voor de armen onder de heiligen in Jeruzalem; Paulus, de Korinthiërs en de Macedoniërs (Rom. 15; 2 Kor. 8, 9)

15 Studies in Romeinen – Gebedsverhoring, Paulus van Korinthe naar Jeruzalem naar Rome (Rom. 15:30-33; Hand. 19-28)

16a Studies in Romeinen – Structuur in Romeinen 15:30-16:27, de mensen die begroet worden (Rom. 15, 16). *Op een moment in deze studie wordt gezegd dat Handelingen 19:5 Paulus betreft. Dit vers hoort echter nog bij vers 4 en slaat op degenen die Johannes de Doper hoorden.

16b Studies in Romeinen – Waarschuwing voor verleiders en tweedracht (Rom. 16:17, 18)

01 Studies in Hebreeën – Inleiding, ‘laat ons’ (Hebreeën, Lev. 16)

02 Studies in Hebreeën – De Zoon

03 Studies in Hebreeën – Het huis van God, de Psalmen getuigen van de Zoon (Heb. 3:1-6; Ps. 97; Ps. 110)

04 Studies in Hebreeën – De verhoogde Christus in de Psalmen (Heb. 1; Ps. 45, 102, 104)

05 Studies in Hebreeën – Een vijand, de overwinning van de vijand (Heb. 2; Ps. 8)

06 Studies in Hebreeën – Heerlijkheid en eer, de dood smaken, volmaken (Heb. 2, 5; 1 Pet. 1:15-20; Mat. 16, 17)

07 Studies in Hebreeën – Die geheiligd worden, het nieuwe verbond, uit één, Abraham (Heb. 2)

08 Studies in Hebreeën – Psalm 22, de kinderen die God mij gegeven heeft (Heb. 2; Ps. 22; Jes. 8)

09 Studies in Hebreeën – Melchizedek (1) (Heb. 7)

10 Studies in Hebreeën – Melchizedek (2) (Heb. 7-10, Gen. 14)Bijlage

11 Studies in Hebreeën – Melchizedek (3); Patriarch, Hem die de beloften had (Heb. 7:1-10; Heb. 6:9-20)bijlage

12 Studies in Hebreeën – De wet en de belofte (Heb. 7; Rom. 4; Gal. 3)

13 Studies in Hebreeën – Ingaan in de rust (Heb. 3, 4; Num. 11-14)

14a Studies in Hebreeën – Een Profeet als Mozes (Heb. 6; Deut. 18:15-19)

14b Studies in Hebreeën – Vrucht dragen (Heb. 6; Joh. 15:1-6; 1 Kor. 15:27)
(Studie 14 heb gesplitst vanwege de lengte; het is één doorlopende studie)

15 Studies in Hebreeën – De Tabernakel (1) (Heb. 8-10)

16 Studies in Hebreeën – De Tabernakel (2), De Hogepriester en Israël (Heb. 9; Ex. 28)

17 Studies in Hebreeën – De Tabernakel (3), de offers (Heb. 8, 9, 10; Ex. 24)

18 Studies in Hebreeën – Het verzoendeksel en de genadetroonbijlage

19 Studies in Hebreeën – Vrijmoedigheid, geloof, hoop en liefde, de naderende dag (Heb. 10:19-39)bijlage

20 Studies in Hebreeën – De rechtvaardige zal uit het geloof LEVEN (Heb. 10)bijlage

21 Studies in Hebreeën – Geloven tot behoud van de ziel (Heb. 10:39)

22 Studies in Hebreeën – Hebreeën 11, een overzicht, getuigenis verkrijgen, belofte, geloofbijlage

23 Studies in Hebreeën – Kaïn en Abel (Heb. 11:4, Gen. 4)

24 Studies in Hebreeën – Kaïn en Abel (Heb. 11:4; Gen. 4; 1 Joh. 3; Judas)

25 Studies in Hebreeën – Henoch (Heb. 11:5, 6; Gen 4:26; 5:21-24; Judas 15)

 

Onderstaande Bijbelstudies gaan in op verschillende onderwerpen en vormen op zichzelf een geheel.