Boeken &
Brochures

 

Hier kun je brochurereeksen vinden die ingaan op verschillende thema’s of Bijbelboeken. Sommige titels zijn ook uitgegeven in de vorm van een boek en zijn in de (digitale) boekwinkel te bestellen.

De volgende boeken zijn te koop in de boekhandel:

Kracht van God tot zaligheidISBN 9789463672603
Verbonden in de Bijbel ISBN
9789463865562
VerkiezingISBN 9789403651583
De dag des HEERENISBN  9789463672849
Zoals gesproken is door de profeet Jeremia ISBN 9789463981651
In BeginISBN 9789462546660
Jozef, door lijden tot heerlijkheidISBN 9789463425131
De Feesten van de HEEREISBN  9789463420709
Begrijp je wat je leestISBN 9789463672658
Ik BenISBN 9789463980173
Verzoening – ISBN 9789403670867

Hoe weet ik dat de Bijbel waar is? Wat moet ik met tegenstrijdigheden in de Bijbel? Waarom is de Heere Jezus nog niet teruggekomen? Heeft het volk Israël nog betekenis? Waarom werd Paulus geroepen? Hoe kan ik het Bijbelboek Openbaring begrijpen? Eerlijke vragen waar we alleen maar een antwoord op krijgen door de Bijbel zelf te laten spreken; de waarheid bewijst immers zichzelf. Het doel van deze brochurereeks is iets van de wonderlijk mooie eenheid van de Bijbel te laten zien en handvatten te geven om Die zelf te onderzoeken. Bij het bestuderen van Gods Woord is het belangrijk om met onderscheid te lezen. Schrift met Schrift vergelijkend krijgen we dan steeds meer van Gods plan te zien en de lijn die door de hele Schrift heenloopt: Gods doel met de mens, Zijn plan met Israël, de verkondiging van de komst van het Koninkrijk, de prediking van Paulus, de Openbaring van Jezus Christus en Gods grote einddoel.

01 Hoe lees ik de Bijbel? – Inleiding

02 Hoe lees ik de Bijbel? – Het Koninkrijk

03 Hoe lees ik de Bijbel? – Paulus

04 Hoe lees ik de Bijbel? – Onnaspeurlijke rijkdom

05 Hoe lees ik de Bijbel? – Openbaring

06 Hoe lees ik de Bijbel? – Bijbelstudie doen

07 Hoe lees ik de Bijbel? – Bedelingen

In deze reeks wordt de betekenis van de feesten van de HEERE, zoals die in Leviticus 23 beschreven staan, in de kalender van Israël uitgelegd. Na een inleiding over typologie in het algemeen wordt elk van de afzonderlijke feesten beschreven vooral met het oog op hoe deze vervuld zijn of vervuld zullen worden in de Persoon van de Heere Jezus Christus. Aan de sabbat wordt een apart hoofdstuk gewijd. De jaarlijkse feesten worden in voorjaarsfeesten en najaarsfeesten onderscheiden. De voorjaarsfeesten worden betrokken op de eerste komst van de Heere Jezus: Zijn lijden, sterven, opstanding en de vruchten daarvan. De najaarsfeesten betrekt hij op de wederkomst van de Heere: de aankondiging van Zijn komst, Zijn verschijning en Zijn Koningschap op aarde. De Schriften spreken van de Heere Jezus Christus, ook Leviticus 23.

01 Feesten van de HEERE – Inleiding

02 Feesten van de HEERE – Sabbat

03 Feesten van de HEERE – Pascha

04 Feesten van de HEERE – Ongezuurde broden

05 Feesten van de HEERE – Eerstelingen

06 Feesten van de HEERE – Wekenfeest

07 Feesten van de HEERE -Gedenkdag van het bazuingeschal

08 Feesten van de HEERE – Grote verzoendag

09 Feesten van de HEERE – Loofhuttenfeest

Hier worden in chronologische volgorde Gods verbonden beschreven die in de Bijbel geopenbaard zijn. Het begint met het verbond met Adam en eindigt met het verbond met David. De verbonden staan op een bijzondere manier in verband met elkaar. Ze tonen ons Gods wonderlijke plan met de wereld in Christus Jezus, de Heere. Zijn Naam en werk staan dan ook centraal. Tenslotte noemt Jesaja Hem hét verbond. Aan de orde komen moeilijke thema’s als de besnijdenis, de wet en de genade, de relatie tussen het verbond met Abraham en het oude en het nieuwe verbond. De vervulling van de verbonden en de beloften zijn vast en zeker in de opstanding van de Heere Jezus Christus. Daarom wordt aan dat grote en wonderlijke heilsfeit in de context van diverse Schriftgedeelten uitgebreid aandacht besteed. 

01 Verbonden in de Bijbel

02 Verbonden in de Bijbel

03 Verbonden in de Bijbel

04 Verbonden in de Bijbel

05 Verbonden in de Bijbel

06 Verbonden in de Bijbel

07 Verbonden in de Bijbel

Wat is verzoening eigenlijk volgens de Bijbel? Wie en wat worden er verzoend? En op basis waarvan vindt die verzoening plaats? We zullen zien dat verzoening niet alleen ons persoonlijk raakt, maar Gods hele schepping omvat.

01 Verzoening

02 Verzoening

03 Verzoening

Verkiezing is een Bijbels woord. Zo weten we bijvoorbeeld van het volk Israël dat God het uitgekozen heeft uit alle volken op aarde (Deut. 7:6). Dat heeft Hij met een doel gedaan, namelijk zodat zij Zijn persoonlijk eigendom zouden zijn (Deut. 7:7). Van wie staat er nog meer geschreven dat ze uitverkoren zijn? Heeft hun verkiezing een beschreven doel? Hoe openbaart God Zichzelf door hun verkiezing?

01 Verkiezing

02 Verkiezing

03 Verkiezing

04 Verkiezing

05 Verkiezing

06 Verkiezing

07 Verkiezing

08 Verkiezing

De dood is voor ons een onoverwinnelijke vijand. Toch schrijft Paulus dat er een moment zal komen dat dit woord werkelijkheid zal worden: ‘De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning?’ (1 Kor. 15:54, 55; Jes. 25:8; Hos. 13:14). Het is de opstanding van de Heere Jezus Christus die de grond is voor die werkelijkheid. Wat zegt de Bijbel over de dood, ziel, sterven, graf en andere belangrijke zaken die daarmee in verband staan? Waarom was dé boodschap van de apostelen dat Jezus Christus opgestaan was en leeft? Wat is de hoop van een christen? Wat heeft de opstanding van de Heere Jezus Christus voor gevolgen voor zonde, dood en graf?

01 Dood en opstanding

02 Dood en opstanding

Vanaf augustus 2023 verschijnt hier elke week een nieuwe korte studie in het Evangelie naar Mattheüs.
Onder ‘Korte studies in Mattheüs’ bij audio heb ik de studie ook als mp3 – bestand staan, voor degenen die liever luisteren dan lezen.

01 Mattheüs – Inleiding
02 Mattheüs – Jezus Christus, een Dienaar van de besnijdenis
03 Mattheüs – De Zoon van David, de Zoon van Abraham
04 Mattheüs – Zes grote redevoeringen
05 Mattheüs – Drietallen
06 Mattheüs – Nog meer drietallen
07 Mattheüs – Nog meer drietallen
08 Mattheüs – Twee geboorten
09 Mattheüs – Twee dopen
10 Mattheüs – De Geliefde Zoon
11 Mattheüs – Indien Gods Zoon zijt
12 Mattheüs – Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon
13 Mattheüs – Twee blinden
14 Mattheüs – Heer, ontferm U
15 Mattheüs – Heer, ontferm U (2)
16 Mattheüs – Waarom konden wij hem niet genezen
17 Mattheüs –  Zalig de barmhartigen
18 Mattheüs – Het geslachtsregister van de Heere
19 Mattheüs – De Zoon van David (1)
20 Mattheüs – De Zoon van David (2)
21 Mattheüs – De Zoon van God (1)
22 Mattheüs – De Zoon van God (2)
23 Mattheüs – De Zoon van God (3)
24 Mattheüs – De Zoon van God (4)
25 Mattheüs – De Zoon van God (5)
26 Mattheüs – Het nieuwe verbond (1)
27 Mattheüs – Het nieuwe verbond (2), Immanuël (1)
28 Mattheüs – Het nieuwe verbond (3), Immanuël (2)
29 Mattheüs – Het nieuwe verbond (4), Immanuël (3)
30 Mattheüs – Het nieuwe verbond (5), Immanuël (4)
31 Mattheüs – Het nieuwe verbond (6), de Heerser in Israël (1)
32 Mattheüs – Het nieuwe verbond (7), De Heerser in Israël (2)
33 Mattheüs – Het nieuwe verbond (8), De Heerser in Israël (3)
34 Mattheüs – Het nieuwe verbond (9), De Heerser in Israël (4)
35 Mattheüs – Het nieuwe verbond (10), De Heerser in Israël (5)
36 Mattheüs – Het nieuwe verbond (11), Uit Egypte geroepen (1)
37 Mattheüs – Het nieuwe verbond (12), Uit Egypte geroepen (2)
38 Mattheüs – Het nieuwe verbond (13), Uit Egypte geroepen (3)
39 Mattheüs – Het nieuwe verbond (14), Uit Egypte geroepen (4)
40 Mattheüs – Het nieuwe verbond (15), Uit Egypte geroepen (5)
41 Mattheüs – Het nieuwe verbond (16), Een stem in Rama (1)
42 Mattheüs – Het nieuwe verbond (17), Een stem in Rama (2)
43 Mattheüs – Het nieuwe verbond (18), De Nazireeër (1)
44 Mattheüs – Het nieuwe verbond (19), De Nazireeër (2)

Thematische studies waarin belangrijk onderwijs van de apostel Paulus in zijn brief uitgediept wordt. Vragen die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Wat is de kracht van God en wat heeft die met het Evangelie van Christus te maken? Gods gerechtigheid: wat is dat? Wat heeft Abrahams geloof met ons geloof te maken? Adam en Christus? Wat zegt Paulus over de verhouding tussen een christen en de wet? Wat is de positie van een christen ‘in Christus’? Hoe dient een christen om te gaan met de zonde? Wat is wandelen ‘naar het vlees’ en ‘naar de Geest’? Hoe laat God zijn eigen hart zien in Zijn handelen met het volk Israël?

01 Studies in Romeinen – Een kracht Gods

02 Studies in Romeinen – De gerechtigheid van God

03 Studies in Romeinen – Het geloof van Abraham

04 Studies in Romeinen – Naar de Geest, naar het vlees

05 Studies in Romeinen – God veranderd, God verandert

06 Studies in Romeinen – Dood voor de zonde

07 Studies in Romeinen – Een nieuw Leven

08 Studies in Romeinen – Nu!

09 Studies in Romeinen – Leden tot wapens

10 Studies in Romeinen – Wet en genade

11 Studies in Romeinen – Niet meer ik 

12 Studies in Romeinen – Geen veroordeling

13 Studies in Romeinen – De wet van de Geest van het leven

De Openbaring van Jezus Christus. Het is Zijn openbaring waar het over gaat. In het boek Openbaring zien we een groot deel van de Profeten in vervulling gaan. In het licht van het profetische woord, dat zeer vast is (1 Pet. 2:19), wordt de inhoud van dit boek één die ons houvast geeft, midden in alles wat er nog te gebeuren staat.

01 Studies in Openbaring – De dag des HEEREN

02 Studies in Openbaring – Die op de aarde wonen

03 Studies in Openbaring – Het beest uit de zee

04 Studies in Openbaring – De getrouwe Getuige

05  Studies in Openbaring – De Overste van de koningen der aarde